Бяспошлінны ўвоз / вываз тавараў у Беларусь 2021

На экспарт і ўвоз тавараў у Беларусь у 2021 ва ўсе прымежныя дзяржавы, выключаючы Расею, будуць накладзеныя абмежаванні. Новаўвядзенні закрануць і тавары, якія набываюцца і ўвозяцца грамадзянамі ўвозяць з-за мяжы для асабістых патрэб. Прычыны ўвядзення новых правілаў Пачынаючы з 2020 года, калі ў РБ пачаліся … Подробнее…

Беспошлинный ввоз/вывоз товаров в Беларусь 2021 года

На экспорт и ввоз товаров в Беларусь в 2021 во все приграничные государства, исключая Россию, будут наложены ограничения. Нововведения коснутся и товаров, приобретаемых и ввозимых гражданами ввозят из-за границы для личных нужд. Причины введения новых правил Начиная с 2020 года, когда в РБ начались массовые … Подробнее…

Сутачныя камандзіровачныя ў Беларусі ў 2021 годзе

Камандзіровачныя-гэта выдаткі, якія аплачвае работнік падчас рабочай паездцы. Сюды ўваходзіць і аплата на дарогу. Прычынай для выплаты камандзіровачных ёсць: суправаджальныя дакументы на паездку; пасведчанне; загад кіраўніцтва. Калі адпраўляюць работніка ў камандзіроўку ўзнікае вельмі шмат пытанняў, як і што можа аплаціць працадаўца. Усе нюансы, агульныя нормы … Подробнее…

Суточные командировочные в Беларуси в 2021 году

Командировочные – это расходы, которые оплачивает работник во время рабочей поездке. Сюда входит время и оплата на дорогу. Причиной для выплаты командировочных есть: сопровождающие документы на поездку; удостоверение; приказ руководства. Когда отправляют работника в командировку возникает очень много вопросов, как и что может оплатить работодатель. … Подробнее…

Семейный капитал в Беларуси 2021

В конце апреля в СМИ появились сообщения о том, что шаги,  запланированные еще в конце 2020 года нашли воплощение в проекте, внесенном на рассмотрение законодателям. Трансформациям подвергнется семейный капитал в Беларуси 2021: последние новости разместили публикации с подробным перечнем нужд, на которые его можно будет … Подробнее…

Сямейны капітал у Беларусі 2021

У канцы красавіка ў СМІ з’явіліся паведамленні аб тым, што крокі, запланаваныя яшчэ ў канцы 2020 года знайшлі ўвасабленне ў праекце, унесеным на разгляд заканадаўцам. Трансфармацыям падвергнецца сямейны капітал у Беларусі 2021: апошнія навіны размясцілі публікацыі з падрабязным пералікам патрэб, на якія яго можна будзе … Подробнее…

Ліміт пасылак з Кітая ў Беларусь 2021

У пачатку бягучага года СМІ паведамлялі, што афіцыйных абмежаванняў на колькасць заказаў або кілаграмаў у дастаўцы кітайскіх тавараў на заканадаўчым узроўні пакуль уладамі не ўведзена, але ёсць абмежаванні штомесячныя і аднаразова. Аднак ужо ў другой палове сакавіка з’явіліся тлумачэнні на фінансавых сайтах. У іх паказвалася, … Подробнее…

Лимит посылок из Китая в Беларусь 2021 года

В начале текущего года СМИ сообщали, что официальных ограничений на количество заказов или килограммов в доставке китайских товаров на законодательном уровне пока властями не введено, но есть ограничения ежемесячные и единоразовые. Однако уже во второй половине марта появились разъяснения на финансовых сайтах. В них указывалось, … Подробнее…

Материнский капитал в Беларуси в 2021 году

Республика Беларусь для поддержки многодетных семей, молодых родителей разработала протокол расчета материнского капитала. Это существенно улучшает благосостояние семей, повышает рождаемость. Процедура выплат и расчета закреплена в соответственно указе, также есть перечень лиц, которые могут получить данные средства и как могут ими распорядиться. Стоит разобраться подробнее, … Подробнее…

Мацярынскі капітал у Беларусі ў 2021 годзе

Рэспубліка Беларусь для падтрымкі шматдзетных сем’яў, маладых бацькоў распрацавала пратакол разліку мацярынскага капіталу. Гэта істотна паляпшае дабрабыт сем’яў, павышае нараджальнасць. Працэдура выплат і разліку замацаваная ў адпаведна ўказе, таксама ёсць пералік асобаў, якія могуць атрымаць дадзеныя сродкі і як імі распарадзіцца. Варта разабрацца падрабязней, што … Подробнее…